Vedtekter

§ 1. Foretaksnavn

Stiftelsen navn er CODA Oslo International Dance Festival.
Stiftelsen er en privat stiftelse. Stiftelsens kontorkommune er Oslo.

§ 2. Formål og grunnkapital

Stiftelsens formål er å styrke dansekunsten i Norge ved å presentere et mangfold innenfor nasjonal og internasjonal samtidsdans gjennom en festival på høyt kunstnerisk nivå. Stiftelsen ønsker å gi norsk dans utviklingsmuligheter gjennom festivalen med forestillinger, kursvirksomhet, workshop og seminarer. Festivalen skal rette søkelyset mot Oslo og Norge som arena for samtidsdans. Stiftelsen skal ha en grunnkapital på kr 5.000,-.

§ 3. Organisasjonsstruktur

Stiftelsen skal ha et styre, en festivaldirektør på åremål og et kunstnerisk råd. Styret er CODA Oslo Internasjonale Dance Festivals øverste organ. Festivaldirektør står for den daglige driften av stiftelsen.

§ 4. Styret – sammensetning og valg

Styret skal ha 5 medlemmer; styreleder, nestleder, tre medlemmer.
Styret skal ha tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge.

Medlemmene velges for tre år av gangen og maksimalt to er på valg samtidig.

Styrets leder og nestleder velges av styrets medlemmer.

Dersom et styremedlem fratrer før funksjonstiden er omme, rykker lavest nummererte varamedlem opp. Styret velger selv sin valgkomité bestående av inntil tre personer. Styret kan selv foreslå kandidater til styret og styreledervervet.

§ 5. Styrets ansvar og vedtaksførhet

Styret skal sørge for at stiftelsens formål forvaltes og at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 / 5 av medlemmene er til stede. Styrevedtak fattes med alminnelig flertall. Styreleder eller nestleder må være til stede.

Ved stemmelikhet har styreleder eller nestleder dobbeltstemme. Styret skal gi Stiftelsestilsynet slik melding som nevnt i stiftelsesloven. Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen. Styret utarbeider selv sin styreinstruks.

§ 6. Prokura

Stiftelsen forpliktes ved styret. Styret kan meddele prokura.

§ 7. Daglig ledelse

CODA Oslo International Dance Festival skal ha en festivaldirektør som skal ha det ansvar og den myndighet som følger av stiftelseslovens regler og de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Festivaldirektør deltar på styrets møter.

§ 8. Festivaldirektør / kunstnerisk leders ansvar og myndighet

Festivaldirektør står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller betydning.
Festivaldirektør skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.

§ 9. Revisjon

Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 10. Endring av vedtekter

Disse vedtektene kan bare endres ved vedtak i stiftelsens styre med flertall av fire av styrets fem medlemmer. Forslag til vedtektsendringer skal være eget punkt på dagsordenen, og sendes ut 3 uker før styremøtet. Under ingen omstendigheter kan stiftelsens formål endres.

§ 11. Omdanning/oppløsning

Omdanning, oppløsing, sammenslåing og deling kan søkes etter behandling i to styremøter og med 4/5 flertall. Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Lov om Stiftelse. Ved oppløsning eller annen omdanning som gjør det aktuelt å fravike det opprinnelige formålet, skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen området for organisasjoner/institusjoner som har til formål å styrke nytenkning og nyskapning i dansemiljøet.

§ 11 kan kun endres med offentlig samtykke etter bestemmelsene i Lov om Stiftelse.

§ 12. Andre bestemmelser

Fra styrets møter føres protokoll, som forevises styret til godkjenning. Protokollen underskrives av styreleder og festivaldirektør.

Historikk

CODA contemporary dance festival Oslo Norway ble initiert av koreografene Lise Nordal og Odd Johan Fritzøe.

Et interrimstyre ble etablert i 1999 i Den Norske Balletthøyskoles lokaler i Borggt. 7 på Tøyen, og bestod av følgende personer: Magne Antonsen, Trine Hamre Bendixen, Ragnvald Dahl, Odd Johan Fritzøe, Thor Greni, Johannes Jaastad, Lise Nordal, Randi Punsvik og Susanne Svenseid.

Styret i Stiftelsen CODA contemporary dance festival Oslo Norway konstituerte seg 11. mai 2001. Styret besto da av følgende personer:

Reidar Webster, styreleder
Trine H. Bendixen, medlem
Ragnvald Dahl, medlem
Odd Johan Fritzøe, medlem
Elizabeth Føllesdahl, medlem
Thor Greni, medlem
Kristian Seltun, medlem

Un-Magritt Nordseth, 1. varamedlem
Johannes Jaastad, 2. varamedlem
Anne- Berit Haavind, 3. varamedlem
Randi Punsvik, 4. varamedlem
Lise Nordal, 5. varamedlem & programkomiteen
Magne Antonsen, 6. varamedlem & programkomiteen
Susanne Svenseid, Festivaldirektør

Første festival ble gjennomført i perioden 24. september – 4. oktober 2002.
Åpningsforestillingen ”Event” ble vist i Oslo Konserthus med Merce Cunningham Dance Company, New York.

CODA gjennomførte årlige festivaler i 2003, 2004 og 2005. Fra 2005 gikk festivalen over til å bli en biennale.

Navnet, CODA contemporary dance festival Oslo Norway, ble endret på styremøtet 30.08.2006 til: CODA Oslo International Dance Festival.